Par mums

SIA "InCREDIT GROUP" mārketinga politika

SIA "InCREDIT GROUP", reģ., Nr.40103307404 (turpmāk – Sabiedrība), apstrādās Jūsu personas datus ar mērķi, lai sūtītu Jums komerciālos paziņojumus, aktuālos piedāvājumus un reklāmas. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība, kura apstrādās personas datus mārketinga nolūkiem. Ar Sabiedrības privātuma politiku, tajā skaitā personas datu apstrādi un uzglabāšanu, detalizētāk, ir iespējams iepazīties Sabiedrības oficiālajā tīmekļa vietnē.

Sabiedrība apstrādās Jūsu personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, Fizisko personu datu apstrādes likumu, citiem saistošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Sabiedrība informē Jūs, ka piekrītot Sabiedrības mārketinga politikai, Jūs saņemsiet mārketinga piedāvājumiem uz sekojošiem saziņu kanāliem:

  • Elektronisko pastu (e-pastu);
  • Mobilo telefonu (telefoniskā saziņā);
  • Mobilo telefonu (SMS jeb izziņu formā).

Sabiedrība norāda, ka Jums ir tiesības atsaukt jebkurā brīdī iepriekš doto piekrišanu komerciālo paziņojumu, aktuālo piedāvājumu un reklāmas saņemšanai. Datu subjektam nepieciešams informēt Sabiedrību, ja tiek izrādīta šāda vēlme par dotās piekrišanas atsaukšanu.

Sabiedrība personas datus apstrādā un glabā līdz nolūka sasniegšanai, vai līdz brīdim, kad datu subjekts ir iesniedzis iesniegumu ar lūgumu atsaukt savu doto piekrišanu. Sabiedrība pārtrauc komerciālo paziņojumu, aktuālo piedāvājumu un reklāmu sūtīšanu ar brīdi, kad tiek saņemts un apstrādāts datu subjekta iesniegums.

Neskaidrību gadījumā par personas datu apstrādi un glabāšanu mārketinga nolūkiem, lūdzam iesūtīt iesniegumu ar jautājumiem uz sekojošu pasta adresi: dpo@incredit.lv. Iesniedzot iesniegumu, lūdzam to noformēt atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām, respektīvi, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, vai pašrocīgi un nosūtot uz Sabiedrības juridisko adresi: Krišjāņa Barona iela 130 k-4, Rīga, LV-1012. Sabiedrība Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un apjomā izvērtēs Jūsu iesniegumu, tajā skaitā informēs Jūs par savu pieņemto lēmumu.

SIA InCREDIT GROUP ir Rietumu Bankas meitas uzņēmums.
Speciāla atļauja patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Nr. NK-2016-018.
© 2011-2024 Incredit
Kr.Barona 130 k4, Rīga LV-1012 Visas tiesības aizsargātas