О нас

Маркетинговая политика SIA "InCREDIT GROUP"

SIA "InCREDIT GROUP", reģ., Nr.40103307404 (turpmāk – Sabiedrība), apstrādās Jūsu personas datus ar mērķi informēt par Sabiedrības aktuālajiem un īpašajiem mārketinga piedāvājumiem. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība, kura apstrādās personas datus mārketinga nolūkiem.

Sabiedrība apstrādās Jūsu personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, kā arī citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un glabāšanas jomā.

Informējam Jūs, ka piekrītot Sabiedrības mārketinga politikai, Jūs saņemsiet mārketinga piedāvājumiem uz sekojošiem saziņu kanāliem:

  • Elektronisko pastu (e-pastu);
  • Mobilo telefonu (telefoniskā saziņā);
  • Mobilo telefonu (SMS jeb izziņu formā).

Sabiedrība norāda, ka Jums ir tiesības atsaukt doto piekrišanu.

Datu subjekts doto piekrišanu mārketinga piedāvājumiem ir tiesīgs atsaukt jebkurā laikā, par to informējot Sabiedrību un iesniedzot iesniegumu.

Sabiedrība personas datus apstrādā un glabā līdz nolūka sasniegšanai, vai līdz brīdim, kad datu subjekts ir iesniedzis iesniegumu ar lūgumu atsaukt savu doto piekrišanu. Sabiedrība pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu ar brīdi, kad tiek saņemts un apstrādāts datu subjekta iesniegums.

Neskaidrību gadījumā par personas datu apstrādi un glabāšanu mārketinga nolūkiem, lūdzam iesūtīt iesniegumu ar jautājumiem uz sekojošu pasta adresi: dpo@incredit.lv. Iesniedzot iesniegumu, lūdzam to noformēt atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām, respektīvi, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, vai pašrocīgi un nosūtot uz Sabiedrības juridisko adresi: Krišjāņa Barona iela 130 k-4, Rīga, LV-1012. Sabiedrība Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un apjomā izvērtēs Jūsu iesniegumu, tajā skaitā informēs Jūs par savu pieņemto lēmumu.

SIA InCREDIT GROUP является дочерней компанией АО «Rietumu Banka»
Лицензия ЛР ЦЗПП на осуществление кредитных операций Nr. NK-2016-018.
© 2011-2023 Incredit
Kr.Barona 130 k4, Rīga LV-1012 Все права защищены