Par mums

SIA "InCREDIT GROUP" PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Privātuma politikas termini

1.1. Sabiedrība - SIA "InCREDIT GROUP", reģ., Nr.40103307404, ar juridisko adresi Krišjāņa Barona ielā 130 k-4, Rīgā, LV-1012. Sabiedrība darbojas, kā personas datu apstrādātājs saskaņā ar speciālo atļauja patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Nr.NK-2016-018.

1.2. Sabiedrības finanšu pakalpojums – Sabiedrības piedāvātais un sniegtais pakalpojums klientiem.

1.3. Pieteikuma anketa – Sabiedrības vienotā dokumenta forma, kuru aizpildot un iesniedzot klients vēlas saņemt noteiktu finanšu pakalpojumu no Sabiedrības.

1.4. Klients - fiziskā vai juridiskā persona, kura izmanto, ir izmantojusi vai vēlas izmantot Sabiedrības sniegtos finanšu pakalpojumus.

1.5. Klienta dati – Sabiedrības rīcībā esošā informācija par klientu, kura ir saņemta no klienta tiesisko attiecību laikā, tajā skaitā iegūta no publiski pieejamajām datubāzēm.

1.6. Klienta personas datu apstrāde – jebkura darbība ar personas datiem vai personas datu kopumu, kura tiek veikta ar vai bez automatizētiem līdzekļiem.

1.7. Datu pārzinis – Sabiedrība, kura nosaka klientu personas datu apstrādes un glabāšanas nolūku, tajā skaitā apstrādes pamatprincipus, apjomu, aizsardzību un termiņus.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Šajā privātuma politikā aprakstīti vispārīgie principi, kā, kādā apjomā un termiņos Sabiedrība apstrādā, uzglabā un aizsargā personas datus. Papildus ziņas par personas datu apstrādi var iekļaut līgumā, kurš noslēgts vai var tikt noslēgts ar klientu.

2.2. Personas datu apstrādes principi tiek piemēroti visiem klientiem analoģiski. Papildus noteikumus Sabiedrība var noteikt noslēgtajā finanšu pakalpojuma līgumā.

2.3. Sabiedrība apstrādā personas datus atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā.

2.4. Klientam stājoties tiesiskajās attiecībās ar Sabiedrību, paužot šādu vēlmi, vai lūdzot saņemt šāda rakstura informāciju, klients visā pilnībā izprot un apzinās, ka Sabiedrībai ir tiesības apstrādās noteiktos personas datus, tajā skaitā uzglabāt tos.

2.5. Sabiedrība nodrošina personas datu konfidencialitāti un aizsardzību, izmantojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, tajā skaitā līdzekļus, lai aizsargātu no neatļautas piekļuves, apstrādes, modificēšanas, izpaušanas, iznīcināšanas, šifrēšanas, anonimizēšanas vai citām prettiesiskajām darbībām, kuras ir pretrunā normatīvajiem aktiem.

2.6. Sabiedrības sīkdatņu politika ir pieejama oficiālajā tīmekļa vietnē https://www.incredit.lv/lv/cookiePolicy/ .

3. Datu kategorijas

3.1. Personas dati tiek ievākti no paša klienta, nepieciešamības gadījumā no valsts un pašvaldību iestādēm, publiskajiem reģistriem un citiem avotiem.

3.2. Personas datu kategorijas, kuras Sabiedrība ievāc, apstrādā un uzglabā, ir sekojošas:

 • Identifikācijas dati - vārds, uzvārds un personas kods;
 • Kontaktinformācija - e-pasta adrese un tālruņa numurs;
 • Klienta dzīvesvieta - deklarētā vai faktiskā adrese;
 • Profesionālie dati - darba vieta un atalgojuma apmērs;
 • Ģimenes stāvoklis – laulātais, bērni un cita informācija pēc nepieciešamības;
 • Klienta iepriekšējie pieprasījumi un sadarbības vēsture ar Sabiedrību;
 • Klienta ienākumu un saistību apmēri;
 • Ņemot vērā izvēlēto finanšu pakalpojumu, Sabiedrība var pieprasīt arī citus personas datus pēc nepieciešamības.

4. Informācijas avoti

4.1. Klienta aizpildītais un iesniegtais pieteikums finanšu pakalpojuma saņemšanai.

4.2. Klienta bankas konta pārskata izdruka, par vismaz pēdējiem 3 (trīs) mēnešiem.

4.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par klienta ienākumiem.

4.4. Kredītinformācijas biroja izziņa par klienta kredītvēsturi.

4.5. Latvijas Bankas izziņa par klienta saistībām.

4.6. Ņemot vērā izvēlēto finanšu pakalpojumu, tajā skaitā nepieciešamību izvērtēt klientu padziļinātāk pēc principa “Pazīsti savu klientu”, Sabiedrība var pieprasīt arī citus nepieciešamo informāciju un dokumentus.

4.7. Sabiedrība arī apkopo informāciju, kura ir radusies saskarsmes laikā ar klientu (e-pastā un telefona sarunās, saņemtajās ziņās jeb izziņās).

5.Personas datu apstrādes mērķis

5.1. Lai Sabiedrība spētu īstenot savas tiesības un likumiskos pienākumus, kuri izriet no normatīvajiem aktiem, izpildīt noteiktās saistības, kuras izriet no noslēgtā līguma ar klientu, Sabiedrība veic turpmākās darbības mērķa sasniegšanai:

 • Nodrošināt klienta spēju piekļūt un saņemt Sabiedrības pakalpojumus attālināti digitālajā vidē vai Sabiedrības filiālēs;
 • Ņemot vērā sniegto finanšu pakalpojumu, kuru Sabiedrība piedāvā, ievērot juridiskās saistības un klienta identitātes pārbaudi;
 • Veikt kredītspējas izvērtējumu, tajā skaitā maksātspējas un citus risku izvērtējumu, lai Sabiedrība spētu noteikt, vai klients spēs atmaksāt aizdevumu pilnā apmērā nolīgtajā termiņā;
 • Nodrošināt, lai tiktu ievēroti un pildīti normatīvie akti, īpaši attiecībā uz atbildīgas kreditēšanas principu;
 • Novērst finanšu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, tajā skaitā nodrošinātu atbilstošus un kvalitatīvu pakalpojumus;
 • Apstrādāt ienākošos un izejošos maksājumus, kuri attiecināmi uz klientu.

6. Datu apstrādes vispārīgie principi un tiesiskais pamats

6.1. Sabiedrība apstrādā klientu personas datus, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, Fizisko personu datu apstrādes likumu, citus saistošos ārējos normatīvos aktus, kā arī Sabiedrības iekšējos normatīvos aktus.

6.2. Sabiedrība apstrādā klientu personas datus, tajā skaitā nodod personas datus citām personām ar mērķi, lai veiktu visas nepieciešamās darbības un pasākumus pirms līguma noslēgšanas ar klientu.

7. Personas datu saņēmēji

7.1. Klientu personas dati var tikt nodoti sekojošiem adresātiem:

 • Valsts (publiskajām) iestādēm (Valsts policijai, Valsts ieņēmumu dienestam, Finanšu izlūkošanas dienestam, Patērētāju tiesību aizsardzības centram u.c.);
 • Kredītiestādēm, lai tiktu apstrādāti ienākošos un izejošos maksājumi;
 • Trešajām pusēm, kuras uztur reģistrus (kredītbiroji, iedzīvotāju reģistrs, komercreģistrs vai cits reģistrs, kuros atrodas personas dati);
 • Tiesām un maksātnespējas administratoriem;
 • Zvērinātiem tiesu izpildītājiem;
 • Citām personām pēc nepieciešamības, kuras sadarbojas ar Sabiedrību un sniedz nepieciešamo informāciju.

8. Personas datu uzglabāšanas termiņš

8.1. Personas dati tiks apstrādāti ne ilgāk kā nepieciešams, lai klients izpildītu visas savas saistības, bet Sabiedrība saņemtu mantisko labumu par sniegto finanšu pakalpojumu;

8.2.Personas datu uzglabāšanas periods ir balstīts uz līgumu, tā nosacījumiem ar klientu un izpildi, kā arī piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (kas saistīti ar patēriņa kredītu noformēšanu, grāmatvedību, naudas atmazgāšanu, civiltiesību noregulējumu u.c.).

9. Klienta, kā datu subjekta tiesības

9.1. Tiesības atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu datu apstrādei un glabāšanai, tajā skaitā atsaukt noteiktā daļā un apjomā.

9.2. Tiesības saņemt informāciju, vai personas datus apstrādā Sabiedrība, tajā skaitā noskaidrot apstrādes un glabāšanas nolūku.

9.3. Tiesības lūgt, lai klienta personas dati tiktu laboti vai papildināti, ja tie ir neprecīzi, nepilnīgi vai nepareizi.

9.4. Tiesības lūgt dzēst personas datus, kuri tiek apstrādāti, pamatojoties uz iepriekš apstiprināto piekrišanu.

9.5. Tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

9.6.Neskaidrību gadījumā par personas datu apstrādi un glabāšanu nolūkiem, lūdzam iesūtīt iesniegumu ar jautājumiem uz sekojošu pasta adresi: dpo@incredit.lv. Iesniedzot iesniegumu, lūdzam to noformēt atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām, respektīvi, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, vai pašrocīgi un nosūtot uz Sabiedrības juridisko adresi: Krišjāņa Barona iela 130 k-4, Rīga, LV-1012. Sabiedrība Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un apjomā izvērtēs Jūsu iesniegumu, tajā skaitā informēs Jūs par savu pieņemto lēmumu.

SIA InCREDIT GROUP ir Rietumu Bankas meitas uzņēmums.
Speciāla atļauja patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Nr. NK-2016-018.
© 2011-2023 Incredit
Kr.Barona 130 k4, Rīga LV-1012 Visas tiesības aizsargātas