Par mums

Privātuma politika

Vispārīgā informācija 

SIA “InCREDIT GROUP”, reģistrācijas numurs: 40103307404, juridiskā adrese: Kr.Barona iela 130 k-4, Rīga, LV-1012, ir ar piedāvāto pakalpojumu izmantošanu saistītās personas datu apstrādes pārzinis.

Personas dati ir jebkura ar klientu tieši vai netieši saistīta informācija (piemēram, vārds, uzvārds, kontaktinformācija, konta numurs).  

Apstrāde ir jebkura ar personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu veikšana, nodošana, iznīcināšana u.tml.).

Mūsu mērķis ir saglabāt klienta uzticēšanos un konfidencialitāti, apstrādājot personisko informāciju par klientu.

Mēs rūpējamies par to, lai sargātu klienta privātumu un aizsargātu klienta personas datus.

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt klientam vispārīgu informāciju par to, kādus klientu personas datus mēs apstrādājam un kāpēc, un kā mēs tos izmantojam. Privātuma politika satur informāciju par to, kā mēs varam savākt, izmantot, apstrādāt klientu sniegto informāciju, kad klients apmeklē mūsu interneta mājas lapu, saņem mūsu e-pasta vēstules vai reklāmas trešo pušu vietnēs, arī saņemot datus no trešajām personām.

Sīkāka informācija par klientu personas datu apstrādi var arī būt aprakstīta līgumos un citos ar pakalpojumiem saistītos dokumentos.

Šī Privātuma politika ir piemērojama, ja klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot SIA “InCREDIT GROUP” sniegtos pakalpojumus.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē klients sniedz personas datus (mūsu interneta mājas lapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski) un kādā veidā tie tiek apstrādāti SIA “InCREDIT GROUP”  (informācijas sistēmās vai papīra formā).

Mēs apņemamies ievērot un nodrošināt klientu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību.

SIA “InCREDIT GROUP” nodrošina klientu personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

SIA “InCREDIT GROUP” personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos SIA “InCREDIT GROUP” veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji klientu personas datu apstrādi veic saskaņā ar SIA “InCREDIT GROUP” norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Mēs apstrādājam datus atkarībā no klienta izmantotajiem pakalpojumiem. SIA “InCREDIT GROUP” klientu personas datu apstrādi veic tikai minimālajā nepieciešamajā apmērā. Klientu personas dati netiek glabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams attiecīgās apstrādes darbības mērķim.

Personas dati var tikt vākti no paša klienta, no klienta pakalpojumu izmantošanas un no ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem un privātajiem reģistriem vai trešajām pusēm (Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, LR Zemesgrāmata, Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūra, Pilsonības Migrācijas Lietu Pārvalde, AS Crefo birojs, AS Kredītinformācijas birojs, SIA Paus Consult, SIA Firmas.lv, SIA LURSOFT un citi).

Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas, ko SIA “InCREDIT GROUP” vāc un apstrādā, ir:
Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati (piemēram, pases kopija, ID karte), ģimenes stāvoklis, apgādājamo personu skaits.
Kontaktinformācija, piemēram, klienta adrese, tālruņa numurs, darba tālruņa numurs, e-pasta adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefons.  
Finanšu dati, piemēram, konti, ziņas par ikmēneša ienākumiem un ikmēneša izdevumiem, kredītsaistības, piederošie īpašumi, ienākuma avoti,  atzīmes datubāzēs, parādsaistību atlikumi, parādvēsture, apdrošināšanas pakalpojumu izvēlēšanās un sniegšanas laikā ievāktie dati, nodarbinātības statuss, darba devēja nosaukums, amats, stāžs.   
Dati par izpēti, piemēram, dati, kas SIA “InCREDIT GROUP”  ļauj veikt klienta izpētes pasākumus saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, tajā skaitā, bet ne tikai dati par klienta darījumu partneriem un saimniecisko darbību.
Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības, intereses, pakalpojumu maksas.  
Ar apdrošināšanas pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, labuma guvēji, apdrošinātais īpašums, trešās puses, kurām nodarīts kaitējums.
Dati par paradumiem un apmierinātību, piemēram, pakalpojumu izmantošanas aktivitāte, izmantotie pakalpojumi, atbildes uz aptauju jautājumiem, klienta apmierinātība.
Dati par piedalīšanos akcijās, piemēram, akcijās iegūtās balvas.
Dati attiecībā uz interneta mājaslapas apmeklējumu un citiem izmantotajiem resursiem, piemēram, vietas dati, auditācijas pieraksti, datu plūsmas un jebkāda cita komunikāciju informācija, tehniskā informācija, ieskaitot interneta protokola (IP) adresi, informāciju par klienta apmeklējumu, ieskaitot URL (Uniform Resource Locators) klikšķu vēsturi reālā un vēsturiskā laikā, pakalpojumus, kurus klients ir apskatījis vai meklējis.  
Klientam ir pienākums nekavējoties informēt SIA “InCREDIT GROUP” par visām izmaiņām klienta personas datos, tostarp par vārda, uzvārda, adreses, saziņas līdzekļu vai e-pasta maiņu. SIA “InCREDIT GROUP” ir tiesīgs pieprasīt klientam iesniegt izmaiņas apliecinošo dokumentu oriģinālus vai notariāli apliecinātas kopijas.   

Datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA “InCREDIT GROUP” nodrošina, ka klientu datu apstrādei vienmēr ir tiesisks pamats. Šāds  tiesisks pamats var būt vai nu pasākumu veikšana pirms līguma izpildes (līgumam nepieciešamo datu ievākšana), ar klientu noslēgtā līguma izpilde, SIA “InCREDIT GROUP” juridiska pienākuma izpilde (piemēram, klienta maksātspējas novērtēšana pirms līguma noslēgšanas, klienta identificēšana un izpēte, atbilžu sniegšana valsts institūcijām), SIA “InCREDIT GROUP” leģitīmās intereses (piemēram, parāda atgūšana tiesas ceļā, maksātnespējas procesā; pieteikumu par noziedzīgiem nodarījumiem iesniegšana, komerciālu paziņojumu sniegšana, savu risku vadība), kā arī klienta piekrišana, kas var tikt prasīta atsevišķos gadījumos (piemēram, par komerciālu paziņojumu sniegšanu).

Datu apstrādes nolūki

SIA “InCREDIT GROUP” veic klientu personas datu apstrādi šādos nolūkos:       

1) līguma ar klientu sagatavošana un izpilde;

2) klienta identificēšana un izpēte saskaņā ar likumu, kas ir priekšnoteikums darījuma attiecību uzsākšanai ar klientu un tiek veikta, lai konstatētu un nepieļautu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu; 

3) klienta maksātspējas novērtēšana, kas ir priekšnoteikums līguma noslēgšanai ar klientu saskaņā ar likumu; 

4) prasījuma tiesību īstenošana un aizstāvība, ceļot prasības tiesā, maksātnespējas vai mantošanas  procesā;

5) pakalpojumu negodprātīgas izmantošanas novēršana, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi digitālajiem kanāliem un lai nodrošinātu informācijas drošību;

6) ziņošana par noziedzīgiem nodarījumiem;

7) jaunu pakalpojumu izstrāde;

8) pakalpojumu piedāvāšana klientiem, akciju organizēšana;

9) klientu aptauju, tirgus izpētes, statistikas veikšana.

Profilēšana, automatizēta lēmumu pieņemšana un pakalpojumu piedāvājumi 

Profilēšana ir personas datu automātiska apstrāde, ko izmanto, lai izvērtētu noteiktas klienta personīgās pazīmes, piemēram, lai analizētu vai paredzētu, piemēram, personas ekonomisko situāciju, intereses. SIA “InCREDIT GROUP” izmanto profilēšanu tiešā mārketinga nolūkos, automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, klienta maksātspējas novērtēšanai, savu risku vadībai, darījumu uzraudzībai, lai novērstu krāpšanu.  
SIA “InCREDIT GROUP” var veikt klienta personas datu apstrādi SIA “InCREDIT GROUP” pakalpojumu piedāvājumu sagatavošanai (komerciālu paziņojumu sūtīšanai klientam). Šāds mārketings var būt pamatots uz datiem par klienta izmantotajiem pakalpojumiem un to, kā klients darbojas SIA “InCREDIT GROUP” digitālajos kanālos.
SIA “InCREDIT GROUP” nodrošina, ka klients var atteikties no komerciālu paziņojumu saņemšanas. Šādā gadījumā SIA “InCREDIT GROUP” pārtrauc apstrādāt klienta datus šim nolūkam. 

Personas datu glabāšana 

SIA “InCREDIT GROUP” saglabā klientu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods var būt noteikts likumos (par grāmatvedību, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, Civillikumā un Komerclikumā – noilguma termiņi u.c.). Tā kā apstrādes nolūki var atšķirties dažādiem personas datiem, arī datu faktiskais saglabāšanas periods var atšķirties.

Personas datu drošība

SIA “InCREDIT GROUP” aizsargā klientu personas datus. SIA “InCREDIT GROUP” izmanto dažādas drošības tehnoloģijas un procedūras, lai palīdzētu aizsargāt klientu personas datus no nesankcionētas piekļuves, izmantošanas vai izpaušanas. Klientu dati tiek glabāti un apstrādāti aizsargātā vidē. SIA “InCREDIT GROUP” apņemas nodrošināt izmantojamo datorsistēmu fizisko un loģisko drošību, kā arī datorsistēmās esošās informācijas konfidencialitāti.    

Personas datu nodošana

Klientu personas dati var tikt nodoti datu apstrādātājiem uz līguma pamata, kā arī citiem saņēmējiem uz cita tiesiska pamata. Šādi personas datu saņēmēji ir:   
1) personas, kuras nodrošina vai pastiprina klienta saistību pienācīgu izpildi: galvotāji un ķīlas devēji;
2) juridiskās personas un/vai institūcijas, kuras uztur reģistrus, kuri satur vai caur kuriem tiek nodoti personu dati (piemēram, kredītu reģistrus, iedzīvotāju reģistrus, komercreģistrus un citus reģistrus);
3) SIA “InCREDIT GROUP” grupā ietilpstošās juridiskās personas;  
4) institūcijas un amatpersonas (piemēram, tiesībsargājošās iestādes, zvērināti tiesu izpildītāji, zvērināti notāri, nodokļu pārvaldes, uzraudzības iestādes un finanšu izmeklēšanas iestādes, tiesas, maksātnespējas procesa administratori);
5) auditori, juriskonsulti, finanšu konsultanti, pasta pakalpojumu sniedzēji, SIA “InCREDIT GROUP” sadarbības partneri, kas piedalās pakalpojumu sniegšanā, un citi SIA “InCREDIT GROUP” apstiprināti personas datu apstrādātāji.

Datu apstrādes teritorija

Parasti klientu personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.
SIA “InCREDIT GROUP” var nodot klientu personas datus ārpus ES/EEZ tikai tad, ja ir tiesiskais pamats – nepieciešams izpildīt juridisku pienākumu, noslēgt vai izpildīt līgumu, vai saskaņā ar klienta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi, kas noteikti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā. Ja SIA “InCREDIT GROUP”  būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus apstrādei uz trešo valsti, SIA “InCREDIT GROUP”  par to Jūs iepriekš informēs, sniedzot informāciju par atbilstošām garantijām. 

Datu subjekta tiesības

Klientam kā datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi, kuras klients var īstenot, vēršoties pie SIA “InCREDIT GROUP”:  
  • saņemt apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz klientu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un ja tiek, tad piekļūt tiem;
  • piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
  • pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
  • prasīt savu personas datu dzēšanu;
  • iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem;
  • prasīt ierobežot savu personas datu apstrādi;
  • saņemt savus personas datus, ko klients ir sniedzis, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).
  • atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei;
  • netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, attiecībā uz klientu. Šīs tiesības nav īstenojamas, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar klientu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja klients ir devis savu nepārprotamu piekrišanu.
Klientam ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja klients uzskata, ka ir pārkāptas tā normatīvajos aktos noteiktās tiesības un intereses.  

Kontaktinformācija

Klients var sazināties ar SIA “InCREDIT GROUP” par visiem jautājumiem saistībā ar viņa personas datu apstrādi: piekrišanas atsaukšanu, datu subjekta tiesību izmantošanu, sūdzībām u.c.
SIA “InCREDIT GROUP”  kontaktinformācija: info@incredit.lv  
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: dpo@incredit.lv  ar atzīmi “Datu aizsardzības speciālists”.

Privātuma politikas spēkā esamība un grozījumi

Šī Privātuma politika ir pieejama www.incredit.lv un ir spēkā no 2018. gada 25. maija.
Izmaiņas politikā tiek ievietotas www.incredit.lv un par izmaiņām mājas lapā tiek ievietots speciāls paziņojums.
SIA InCREDIT GROUP ir Rietumu Bankas meitas uzņēmums.
Speciāla atļauja patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Nr. NK-2016-018.
© 2011-2023 Incredit
Kr.Barona 130 k4, Rīga LV-1012 Visas tiesības aizsargātas