Par mums

SIA "InCREDIT GROUP" PRIVĀTUMA POLITIKA

1. PRIVĀTUMA POLITIKAS TERMINI

1.1. Sabiedrība - SIA "InCREDIT GROUP", reģ., Nr.40103307404, ar juridisko adresi Krišjāņa Barona ielā 130 K-4, Rīgā, LV-1012. Sabiedrība darbojas, kā personas datu apstrādātājs saskaņā ar speciālo atļauju Nr.NK-2016-018 patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanā.

1.2. Sabiedrības finanšu pakalpojums – Sabiedrības piedāvātais un sniegtais finanšu pakalpojums topošajiem un esošajiem klientiem.

1.3. Pieteikuma anketa – Sabiedrības vienotā dokumenta forma, kuru aizpildot un iesniedzot klients vēlas saņemt noteikto finanšu pakalpojumu no Sabiedrības.

1.4. Aizdevuma līgums – Sabiedrības noslēgtais līgumus ar klientu, kurš pamato spēkā esošo saistību, tajā skaitā izsniegto aizdevumu.

1.5. Klients - fiziskā vai juridiskā persona, kura izmanto, ir izmantojusi vai vēlas izmantot Sabiedrības sniegtos finanšu pakalpojumus.

1.6. Klienta personas dati – Sabiedrības rīcībā esošā informācija par klientu, kura ir saņemta no paša klienta, tajā skaitā iegūta no publiskajiem reģistriem un datubāzēm.

1.7. Klienta personas datu apstrāde – Jebkura darbība ar personas datiem vai personas datu kopumu, kura tiek veikta ar vai bez automatizētiem līdzekļiem.

1.8. Datu pārzinis – Sabiedrība, kura nosaka klientu personas datu apstrādes un glabāšanas nolūku, tajā skaitā apstrādes pamatprincipus, apjomu, aizsardzību un termiņus.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Sabiedrība apstrādā un uzglabā personas datus, lai sniegtu topošajiem un esošajiem klientiem mūsu finanšu pakalpojumus, uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, sūtītu komerciālos paziņojumus, piedāvājumus un reklāmas.

2.2. Šajā privātuma politikā aprakstīti vispārīgie principi, kā, kādā apjomā un termiņos Sabiedrība apstrādā, uzglabā un aizsargā personas datus. Papildus informāciju par personas datu apstrādi un glabāšanu var iekļaut līgumā, kurš noslēgts vai var tikt noslēgts ar klientu.

2.3. Personas datu apstrādes principi tiek piemēroti visiem Sabiedrības klientiem. Papildus noteikumus Sabiedrība var noteikt noslēgtajā līgumā ar klientu.

2.4. Sabiedrība apstrādā personas datus atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā, atbilstoši minimalitātes un citiem saistošajiem principiem.

2.5. Klients stājoties tiesiskajās attiecībās ar Sabiedrību, paužot šādu gribu, visā pilnībā izprot un apzinās, ka Sabiedrībai ir tiesības apstrādās noteiktos personas datus, tajā skaitā uzglabāt tos normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un apjomā.

2.6. Sabiedrība nodrošina personas datu konfidencialitāti un aizsardzību, izmantojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, pasākumus, lai aizsargātu no neatļautas piekļuves, apstrādes, modificēšanas, izpaušanas, iznīcināšanas, šifrēšanas, anonimizēšanas vai cita veida prettiesiskajām darbībām, kuras ir pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.7. Sabiedrības sīkdatņu politika ir pieejama oficiālajā tīmekļa vietnē

3. DATU KATEGORIJAS

3.1. Personas dati tiek ievākti no paša klienta, nepieciešamības gadījumā no valsts un pašvaldību iestādēm, publiskajiem reģistriem un citiem avotiem.

3.2. Personas datu kategorijas, kuras Sabiedrība ievāc, apstrādā un uzglabā, ir sekojošas:

 • Identifikācijas dati - vārds, uzvārds un personas kods;
 • Kontaktinformācija - e-pasta adrese un tālruņa numurs;
 • Klienta dzīvesvieta - deklarētā vai faktiskā adrese;
 • Profesionālie dati - darba vieta un atalgojuma apmērs;
 • Ģimenes stāvoklis – laulātais, bērni un cita informācija pēc nepieciešamības;
 • Iepriekšējie pieprasījumi un vēsture ar Sabiedrību;
 • Klienta ienākumu un saistību apmēri;
 • Ņemot vērā izvēlēto finanšu pakalpojumu, Sabiedrība var pieprasīt arī citus personas datus pēc nepieciešamības.

4. INFORMĀCIJAS AVOTI

4.1. Klienta aizpildītais, iesniegtais pieteikums finanšu pakalpojuma saņemšanai.

4.2. Klienta bankas konta pārskata izdruka par vismaz pēdējiem 3 (trīs) mēnešiem.

4.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par klienta ienākumiem.

4.4. Kredītinformācijas biroja izziņa par klienta kredītvēsturi.

4.5. Latvijas Bankas izziņa par klienta saistībām.

4.6. Ņemot vērā finanšu pakalpojumu, tajā skaitā nepieciešamību izvērtēt klientu padziļinātāk pēc principa “Pazīsti savu klientu”, Sabiedrība var pieprasīt arī citu informāciju un dokumentus.

4.7. Sabiedrība arī apkopo informāciju, kura ir radusies saskarsmes laikā ar klientu (e-pastā un telefona sarunās, saņemtajās ziņās jeb izziņās).

5. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS

5.1. Lai Sabiedrība spētu īstenot savas tiesības un likumiskos pienākumus, kuri izriet no normatīvajiem aktiem, izpildīt noteiktās saistības, kuras izriet no noslēgtā līguma ar klientu, Sabiedrība veic turpmākās darbības mērķa sasniegšanai:

 • Nodrošināt klienta spēju piekļūt un saņemt Sabiedrības pakalpojumus attālināti digitālajā vidē vai Sabiedrības filiālēs;
 • Ņemot vērā sniegto finanšu pakalpojumu, kuru Sabiedrība piedāvā, ievērot juridiskās saistības un klienta identitātes pārbaudi;
 • Kredītspējas izvērtējums, tajā skaitā maksātspējas un citu risku, lai Sabiedrība spētu noteikt, vai klients spēs atmaksāt aizdevumu pilnā apmērā nolīgtajā termiņā;
 • Nodrošināt, lai tiktu ievēroti un pildīti normatīvie akti, īpaši attiecībā uz atbildīgas kreditēšanas principu;
 • Novērst finanšu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, tajā skaitā nodrošinātu atbilstošus un kvalitatīvus pakalpojumus;
 • Apstrādāt ienākošos, izejošos maksājumus, kuri attiecināmi uz klientu.

6. PERSONAS DATU APSTRĀDES VISPĀRĪGIE PRINCIPI UN TIESISKAIS PAMATS

6.1. Sabiedrība apstrādā klientu personas datus, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, Fizisko personu datu apstrādes likumu, citus saistošos ārējos normatīvos aktus, kā arī Sabiedrības iekšējos normatīvos aktus.

6.2. Sabiedrība apstrādā klientu personas datus, tajā skaitā nodod personas datus citām personām ar mērķi, lai veiktu visas nepieciešamās darbības un pasākumus pirms līguma noslēgšanas.

7. PERSONAS DATU ADRESĀTI

7.1. Sabiedrība ir tiesīga nodot personas datus citiem adresātiem, lai veiktu kredītspējas un riska novērtējumu, tiesvedības un parādu piespiedu piedziņas vajadzībām, kā arī citos gadījumos, kad šāds pienākums noteikts ar normatīvajiem aktiem.

7.2. Personas dati var tikt nodoti sekojošiem adresātiem:

 • Valsts (publiskajām) iestādēm (piemēram, Valsts policijai, Valsts ieņēmumu dienestam, Finanšu izlūkošanas dienestam, Patērētāju tiesību aizsardzības centram un citiem);
 • Kredītiestādēm, lai tiktu apstrādāti ienākošie un izejošie maksājumi;
 • Trešajām pusēm, kuras uztur reģistrus (kredītbirojiem, iedzīvotāju reģistram, komercreģistram vai citiem reģistriem, kuros uzglabā personas datus);
 • Tiesām un maksātnespējas administratoriem;
 • Tiesu izpildītājiem;
 • Notāriem;
 • Citām personām, kuras sadarbojas ar Sabiedrību un sniedz informāciju.

8. PERSONAS DATU APSTRĀDE UN UZGLABĀŠANA

8.1. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr pastāv juridiskais un tiesiskais pamats, lai klients izpildītu visas savas saistības pret Sabiedrību.

8.2. Personas datu uzglabāšanas termiņš ir balstīts uz līgumu, tā nosacījumiem ar klientu un izpildi, kā arī piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (kuri saistīti ar patēriņa kredītu noformēšanu, grāmatvedību, naudas līdzekļu atmazgāšanu, civiltiesību noregulējumu un citiem faktoriem).

8.3. Personas datu uzglabāšanas termiņu var ietekmēt sekojoši apstākļi:

 • Klienta dotā piekrišana personas datu apstrādei, kura ir skaidra un nepārprotama;
 • Pastāv juridiskais pienākums uzglabāt personas datus noteiktu termiņu;
 • Izpildot noteiktas prasības, kuras izriet no normatīvajiem aktiem, piemēram, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma, Grāmatvedības likuma un citiem normatīvajiem aktiem;
 • Gadījumos, kad Sabiedrībai nepieciešams realizēt savas subjektīvās tiesības un likumīgās intereses (vērsties iestādēs vai tiesā);
 • Normatīvo aktu grozījumi, pārejas noteikumi vai citi apstākļi, kuri var ietekmēt uzglabāšanas termiņu.

8.4. Personas dati tiek dzēsti, kad Sabiedrībai zūd pamats tos apstrādāt un uzglabāt.

9. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

9.1. Tiesības atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu datu apstrādei un glabāšanai, tajā skaitā atsaukt noteiktā daļā un apjomā.

9.2. Tiesības saņemt informāciju, vai personas datus apstrādā Sabiedrība, tajā skaitā noskaidrot apstrādes un glabāšanas nolūku.

9.3. Tiesības lūgt, lai klienta personas dati tiktu laboti, papildināti vai precizēti, ja tie ir neprecīzi, nepilnīgi vai nepareizi.

9.4. Tiesības lūgt dzēst personas datus, kuri tiek apstrādāti, pamatojoties uz iepriekš apstiprināto piekrišanu.

9.5. Tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

10. PROFILĒŠANA,AUTOMĀTISKĀ LĒMUMU PIEŅEMŠANA

10.1. Profilēšana ir automātiska personas datu apstrāde, lai novērtētu noteiktas klienta personiskās īpašības.

10.2. Profilēšanas rezultātā, automatizēti tiek pieņemti lēmumi ar tehnoloģiskiem rīkiem un līdzekļiem.

10.3. Sabiedrība nodrošina, lai klienti varētu brīvi izdarīt savu izvēli un izmantot ātri, tajā skaitā ērti piedāvātos rīkus.

10.4. Sabiedrība savā darbībā izmanto automātisko lēmumu pieņemšanu, lai:

 • Mazinātu iespējamos riskus, ka klients vai topošais klients nespēs pildīt savas saistības;
 • Veiktu riska pārvaldību;
 • Kredītspējas novērtēšanai;
 • Darījumu uzraudzīšanai;
 • Pieņemtu lēmumus īsākos termiņos;
 • Apkarotu noziedzīgā ceļā iegūtos līdzekļus.

10.5. Sabiedrība pēc nepieciešamības veic automātisko lēmumu pieņemšanu arī citos gadījumos, ņemot vērā normatīvo aktu prasības un faktisko situāciju.

11. PERSONAS DATU APSTRĀDE MĀRKETINGA NOLŪKIEM

11.1. Sabiedrība ar tiešu un nepārprotamu klienta piekrišanu apstrādā, klienta personas datus mārketinga nolūkiem.

11.2. Klientam ir tiesības jebkurā laikā vērsties ar oficiālu iesniegumu, rakstot uz elektronisko pasta adresi: dpo@incredit.lv, lai turpmāk netiktu sūtītas Sabiedrības aktuālās reklāmas, piedāvājumi un komerciālie paziņojumi.

11.3. Sabiedrība arī apkopo statistiskos datus par klientiem, kuri tiek izmantoti, lai uzlabotu savu sniegto pakalpojumu kvalitāti.

11.4. Ar plašāku informāciju par Sabiedrības mārketinga politiku, ir iespējams iepazīties Sabiedrības mārketinga politikas sadaļā.

SIA InCREDIT GROUP ir Rietumu Bankas meitas uzņēmums.
Speciāla atļauja patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Nr. NK-2016-018.
© 2011-2024 Incredit
Kr.Barona 130 k4, Rīga LV-1012 Visas tiesības aizsargātas