Kā iesniegt ienākumu deklarāciju Latvijā?

Katru gadu Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā (VID) gada ienākumu deklarāciju un saņemt pārmaksāto nodokļu atmaksu par iepriekšējiem trim gadiem. Daudziem iedzīvotājiem deklarācijas iesniegšana šķiet sarežģīts process: nav skaidrs, par kādiem nodokļiem var saņemt atmaksu un kā pareizi aizpildīt deklarāciju. Turklāt katru gadu aktuāls kļūst jautājums: kā paredzēt, vai saņemsiet atmaksu, vai arī radīsies parāds un būs jāmaksā VID?

Šajā rakstā izzināsim nodokļu sistēmu Latvijā, un nodokļu eksperte Veronika Mahonina pastāstīs, kā pareizi aizpildīt gada deklarāciju.

Kā ir organizēta nodokļu sistēma Latvijā?

Lai saprastu, kādi nodokļi tiek ņemti vērā deklarācijā, vispirms ir jāsaprot, kā darbojas nodokļu sistēma Latvijā. Likums par nodokļiem un nodevām mūsu valstī ir spēkā kopš 1995. gada 1. aprīļa. Saskaņā ar šo likumu Latvijā ir 14 nodokļu veidi.

Latvijas nodokļi

Nodokļus maksā Latvijas un ārvalstu fiziskās un juridiskās personas, kā arī šādu personu grupas, kuru pastāvēšana ir pamatota ar līgumu vai vienošanos, kas veic ar nodokli apliekamas darbības vai kam tiek garantēts ienākums nākotnē. Piemēram, ja jūs saņemat algu, jūs maksājat ienākuma nodokli. Ja jums pieder nekustamais īpašums – jūs maksājat īpašuma nodokli utt.

Kādus nodokļus maksā fiziska vai juridiska persona, nosaka atkarībā no tās darbības veida saskaņā ar tiesību aktiem. Gada ienākuma nodokļa deklarācijas tēmas ietvaros mūs interesē ienākuma nodoklis.

Kas ir ienākuma nodoklis?

Ienākumu nodoklis tiek iekasēts no fizisku personu ienākumiem. Šis nodoklis sastāv no vairākām daļām.

 1. Algas nodoklis, ko maksā darba devējs par darbinieka gūtajiem ienākumiem.
 2. Nodoklis no saimnieciskās darbības ienākumiem, ja tie nav apliekami ar uzņēmumu ienākuma nodokli, un nodoklis no citiem ienākumu avotiem. Piemēram, ja jūs strādājat kā pašnodarbināta persona vai izīrējat dzīvokli, ir jāmaksā nodoklis par šiem ienākumiem.
 3. Nodoklis no kapitāla ienākumiem, tostarp kapitāla pieauguma nodoklis.
 4. Patentu nodoklis par noteiktu saimniecisko darbību.
 5. Ienākumu nodoklis ir iekļauts mikrouzņēmumu nodoklī saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu.
 6. Ienākumu nodoklis sezonas laukstrādniekiem.

Pilnu ar ienākuma nodokli apliekamo ienākumu sarakstu var atrast Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Kā tiek aprēķināts ienākuma nodoklis?

Latvijā ir progresīvā likme: jo lielāki ienākumi, jo lielāks nodoklis.

2024. gada februārī ir spēkā šādas likmes:


 • 20% no gada ienākumiem līdz 20004 eiro;
 • 23% no gada ienākumiem no 20004 eiro līdz 78100 eiro;
 • 31% no gada ienākumiem, kas pārsniedz 78100 eiro.

Parasti ienākuma nodokli maksā pēc visu ienākumu deklarēšanas. Tomēr, lai vienkāršotu nodokļu iekasēšanas procesu, likums paredz iespēju daļu nodokļa samaksāt taksācijas periodā, t. i., gada laikā. Tādējādi, piemēram, darba devējs pats aprēķina un maksā nodokli no darbinieku algas, un darbiniekiem nav atsevišķi jādeklarē šie ienākumi. Šāda veida ienākumiem piemēro atsevišķas likmes:

 • 20% no mēneša ienākumiem līdz 1667 eiro;
 • 23% no mēneša ienākumiem virs 1667 eiro.

Šīs likmes piemēro ar nosacījumu, ka fiziskās personas nodokļu grāmatiņu kārto darba devējs, kurš maksā nodokli par savu darbinieku. Ja nodokļu grāmatiņa nav reģistrēta pie darba devēja, piemēro vienotu likmi 23% apmērā.

Pastāv arī citas likmes: kapitāla un kapitāla pieaugumam, intelektuālajam īpašumam un citiem ienākumiem. Pašreizējās likmes ir atrodamas Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

grāmatvede

Neapliekamais minimums un citi atvieglojumi

Likums paredz noteiktus nodokļu atvieglojumus. Neapliekamais minimums ir minimālā ienākumu summa, kas netiek aplikta ar nodokli. Neapliekamais minimums 2024. gadā ir 500 eiro mēnesī jeb 6000 eiro gadā.

Ja jums ir apgādājamie, likums paredz papildu atvieglojumus – 250 eiro mēnesī par katru apgādājamo. Tātad, ja jums ir divi bērni, neapliekamais minimums ir 500 + 250 + 250 = 1000 eiro mēnesī.

Pilnu to personu sarakstu, kurām ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atvieglojumus, var atrast Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Kā rodas nodokļu parāds un kā no tā izvairīties?

Atbild grāmatvede un nodokļu eksperte Veronika Mahonina.

Tas ir saistīts ar neapliekamā minimuma un diferencētā ienākuma nodokļa mainīgo apmēru.

Kas ir diferencētā nodokļa likme?

Prognozētais ienākumu līmenis tiek noteikts, sākot no 2018. gada. Divas reizes gadā VID aprēķina diferencēto neapliekamo minimumu, ņemot vērā iepriekšējo 6 mēnešu ienākumus. Ja gada ienākumi pārsniedz 21600 eiro, neapliekamo minimumu nepiemēro. Ja summa ir mazāka par šo slieksni, tā var arī svārstīties, tāpēc pagājušajā gadā varēja būt gan parāds, gan nodokļu pārmaksa.

Kas varētu nonākt šādā situācijā?

Persona, kas dažādu iemeslu dēļ iepriekš nav strādājusi:

 • augstskolu absolventi vai studenti, kuri nolēmuši apvienot darbu un studijas;
 • bezdarbnieki, kuri ilgu laiku nevarēja atrast darbu;
 • jaunie vecāki, kas atgriezušies darbā pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma.

Šiem cilvēkiem iepriekš nebija citu ienākumu, izņemot pabalstus vai stipendijas, t. i., VID nevarēja precīzi prognozēt neapliekamo minimumu.

Turklāt parādsaistības varēja rasties tiem, kuri saņēma atalgojumu (piemēram, honorārus), vai strādājošiem pensionāriem. Arī šādu personu kopējie ienākumi gada laikā varēja pārsniegt 20004 eiro slieksni, un visam atalgojumam tika piemērota vienota likme 20% apmērā.

neapliekamais minimums

Kā es varu uzzināt, vai man ir parāds?

Jūs varat aprēķināt savus ienākumus par visu gadu paši vai ar grāmatveža palīdzību. Otra VID ieteiktā iespēja ir pēc 1. marta doties uz EDS un noskaidrot, vai jūs esat parādā valstij vai arī valsts ir parādā jums. Šajā gadījumā netiks ņemti vērā attaisnotie izdevumi, kas deklarācijā lielākoties ir jānorāda pašiem.

Kā labot situāciju?

Attiecībā uz pagājušā gada ienākumu aplikšanu ar nodokļiem neko nevar darīt, jūs varat tikai gaidīt spriedumu. Taču ir iespējams izvairīties no šādas situācijas nākotnē. Lai to izdarītu, dodieties uz EDS sadaļu "Algas nodokļa grāmatiņa", kur redzēsiet savu prognozēto neapliekamo minimumu. Varat arī atzīmēt vienu no opcijām: "Nepiemērot prognozēto mēneša minimumu" un/vai "Piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 23%". Šajā gadījumā, ja no jums ieturēs vairāk nodokļu, nekā pienākas, pamatojoties uz jūsu gada kopējiem ienākumiem, jūs saņemsiet atpakaļ pārmaksāto daļu, kad iesniegsiet nodokļu deklarāciju.

Par ko ir iespējams saņemt nodokļu atmaksu?

Ja persona strādā un maksā ienākuma nodokli, tā var atgūt daļu no pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Pirmkārt, runa ir par nodokļa "papildu" daļu, ņemot vērā diferencēto nodokļa likmi un mainīgo neapliekamo minimumu. Tas nozīmē, ka jums varētu būt gan parāds, gan pārmaksa.

Nodokļus var atmaksāt par šādām kategorijām:

 • ārstniecības, zobārstniecības, vakcinācijas un citi medicīnas pakalpojumi, ko persona saņem tieši ārstniecības iestādēs;
 • augstākā izglītība, kvalifikācijas paaugstināšana;
 • bērnu interešu izglītība (izglītības iestādei jābūt reģistrētai, reģistrāciju var pārbaudīt reģistra tīmekļa vietnē);
 • ziedojumi labdarības organizācijām un politiskajām partijām (ne vairāk kā 600 eiro un ne vairāk kā 50% no kopējiem gada ienākumiem), ja labdarības organizācija ir reģistrēta īpašā reģistrā – uzņēmuma statusu var pārbaudīt VID tīmekļa vietnē,
 • ieguldījumi privātajos pensiju fondos, dzīvības apdrošināšana ar uzkrāšanu (līdz 10% no gada apliekamā ienākuma, ne vairāk kā EUR 4000 gadā). Veselības apdrošināšanas līguma termiņš nedrīkst būt īsāks par 10 gadiem. Tas neattiecas uz līgumiem, kas noslēgti līdz 2017. gada 31. decembrim, un to termiņš nevar būt īsāks par 5 gadiem.

Tāpat attaisnotajos izdevumos var iekļaut 600 EUR par katru ģimenes locekli, bet tikai par izglītību un medicīnu.

VID aplikācija

Vai drīkst norakstīt izdevumus par radiniekiem?

Jūs varat norakstīt izdevumus tikai par tiem ģimenes locekļiem, kuri paši neiesniedz deklarāciju. Pamatotus izdevumus var norādīt gada deklarācijā par:

 • bērniem un mazbērniem;
 • vecākiem un vecvecākiem;
 • brāļiem un māsām, ja viņi ir nepilngadīgi vai vēl mācās un nav sasnieguši 24 gadu vecumu (nav vecāku, kuri ir darbspējīgi), kā arī par pilngadīgiem brāļiem un māsām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti;
 • oficiālajiem laulātajiem.

Kas var būt apgādībā esošās personas (tie ir jāiekļauj nodokļu grāmatiņā):

 • nepilngadīgi bērni, bērni, kuri turpina mācības līdz 24 gadu vecumam;
 • mazbērni un audžubērni, ja nav iespējams saņemt uzturlīdzekļus no vecākiem, arī tad, ja bērns turpina mācības, bet nav vecāks par 24 gadiem;
 • nepilngadīgi brāļi un māsas, tostarp tie, kuri vēl studē, bet nav vecāki par 24 gadiem, un ar nosacījumu, ka viņu vecāki ir darbnespējīgi;
 • aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas;
 • iepriekš minēto personu apgādājamie, kā arī nestrādājošu laulāto nepilngadīgie bērni;
 • laulātie, vecāki, vecvecāki un bērni līdz 18 gadu vecumam, kuri ir bezdarbnieki un invalīdi;
 • nestrādājošie laulātie, kuriem ir nepilngadīgs bērns ar invaliditāti; nestrādājošie laulātie, kuri audzina bērnu līdz 3 gadu vecumam;
 • nestrādājošie laulātie, kuri audzina 3 vai vairāk bērnus līdz 18 gadu vecumam vai turpina izglītību līdz 24 gadu vecumam, ja vismaz viens bērns ir jaunāks par 7 gadiem; nestrādājošie laulātie, kuri audzina 5 vai vairāk bērnus līdz 18 gadu vecumam vai turpina izglītību līdz 24 gadu vecumam.

Gada deklarācija un tās noteikumi

Gada deklarācijas iesniegšanas termiņš ir no 2024. gada 1. marta līdz 1. jūnijam, ja gada ienākumi nepārsniedz 78100 eiro. Ja gada ienākumi pārsniedz 78100 eiro, gada deklarācijas iesniegšanas termiņš ir no 1. aprīļa līdz 2024. gada 1. jūlijam.

Deklarācija obligāti jāiesniedz:

 • personām, kas veic saimniecisko darbību. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji gada deklarāciju neiesniedz. Bet, ja jūs kļuvāt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju nevis 1. janvārī, bet, piemēram, sākot ar 2. ceturksni, tad par periodu, kad jūs nebijāt mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, jums ir pienākums iesniegt gada deklarāciju;
 • personām, kas guvušas ienākumus ārvalstīs, tostarp jūrniekiem;
 • personām, kuras guvušas ar nodokli neapliekamus ienākumus virs 10000 eiro, piemēram, pārdevušas kustamu/nekustamu īpašumu, saņēmušas naudas dāvanas no radiniekiem;
 • personām, kas gūst ienākumus no nekustamā īpašuma izīrēšanas, ja tās to ir reģistrējušas VID, piemērojot 10% nodokli;
 • personām, kas saņem ienākumus no augošu mežu vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts uzreiz izmaksas brīdī;
 • personas, kas saņem citus ar nodokli apliekamus ienākumus, par kuriem tām ir pienākums maksāt IIN, piemēram, naudas dāvinājumus no trešām personām.

Brīvprātīgās deklarācijas iesniegšanas termiņš 2023. gadam ir no 2024. gada 1. marta un nākamo trīs gadu laikā. Tas nozīmē, ka šogad varat iesniegt deklarāciju par 2023., 2022. un 2021. gadu, bet līdz 2024. gada 16. jūnijam varat iesniegt deklarāciju arī par 2020. gadu. Jūs varat iesniegt grozījumus deklarācijai (piemēram, ja esat atraduši čekus par attaisnotiem izdevumiem no iepriekšējiem gadiem, bet iepriekš tos neesat uzskaitījuši).

Svarīgi: saskaņā ar normatīvajiem aktiem Latvijas kredītiestādes iesniedz VID datus par katra Latvijas rezidenta kontu apgrozījumu, ja apgrozījums kalendāra gadā ir lielāks par 15000 eiro. VID pēc tam salīdzina šo informāciju ar Jūsu gada deklarāciju, un, ja starpība starp gada ienākumiem un konta apgrozījumu ir ievērojama, Jūs varat saņemt VID pieprasījumu paskaidrot, kāpēc ir šāda starpība. Tāpēc, iesniedzot gada deklarāciju, ir skaidri jādeklarē visi ienākumi.

ienākumu deklarācijas sastādīšana

Kādas deklarācijas veidlapas man ir jāaizpilda?

Ienākumu deklarācija par 2023. gadu sastāv no D deklarācijas un 7 pielikumiem.

 1. D1 pielikums "Taksācijas gadā Latvijā gūtie ienākumi".

Ja strādājat kā darba ņēmējs, informācija šajā pielikumā parādīsies automātiski no uzņēmuma, kurā jūs strādājat, pamatojoties uz nodokļu atskaitēm, ko iesniedza darba devējs. Šajā pielikumā tiek norādīti arī visi ar nodokļiem neapliekamie ienākumi – alimenti, dāvinājumi no radiniekiem u. c.

 1. D1 pielikums 1. piezīme "Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu".

Piemēram, ienākumi no nekustamā īpašuma nomas.

 1. D2 pielikums "Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi".

Šeit ir jāņem vērā ienākumi, kurus esat guvis, ja esat strādājis ārvalstīs.

 1. D2 1. pielikums "Fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi".

Šis pielikums jāizmanto jūrniekiem.

 1. D3 pielikums "Ienākumi no saimnieciskās darbības".

Ja Jūs veicat saimniecisko darbību, visi ienākumi no tās ir jāreģistrē šajā pielikumā.

 1. D3 1. pielikums "Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā".
 1. D4 pielikums "Attaisnotie izdevumi par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem".

Jums jāaizpilda tikai tie pielikumi, kas attiecas uz jums. Visa nodokļu iestādei pieejamā informācija tiks automātiski ievadīta deklarācijā. Tas ietver Jūsu ienākumus no algas, no kuriem jūsu darbavietā ir ieturēti nodokļi, valsts stipendijas un pabalstus, pensiju uzkrājumu izmaksas no Latvijas bankām, čekus no ārstniecības iestādēm, ja iepriekš parakstījāt piekrišanu, kā arī citus datus.

Ārvalstīs gūtie ienākumi

Ja esat Latvijas nodokļu rezidents, ir svarīgi atcerēties, ka jums ir pienākums iesniegt gada deklarāciju par visiem ārvalstīs gūtajiem ienākumiem.

Ja attiecīgais nodoklis jau ir samaksāts valstī, kurā esat guvuši ienākumu, iesniedzot gada deklarāciju, Latvijas rezidentam ir pienākums iesniegt izziņu no citas valsts nodokļu iestādes par to, kāds ienākums ir izmaksāts, kādi nodokļi ir ieturēti un samaksāti. Latvijā taksācijas gads ir vienāds ar kalendāro gadu, attiecīgi izziņā no citas valsts nodokļu iestādes ir jānorāda informācija par kalendāro gadu Latvijā – dažās valstīs pārskata periods nav vienāds ar kalendāro gadu.

Ja starp Latviju un valsti, kurā gūts ienākums, ir noslēgta konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, tad par konkrēto saimniecisko darbību nav jāmaksā papildu IIN. Taču, ja Latvijā ir arī citi ienākumi, var rasties IIN papildu maksāšanas risks no tā, ka kopējais gada ienākums palielināsies un, piemēram, būs lielāks par 20004 eiro, kā dēļ likme būs nevis 20%, bet 23% un attiecīgi būs jāmaksā papildu nodoklis.

Starp Latvijas un citu valstu nodokļu iestādēm notiek informācijas apmaiņa par to, ka Latvijas nodokļu rezidentam ir ienākumi ārvalstīs. Latvijas VID šo informāciju saņems jebkurā gadījumā, tāpēc labāk ir savlaicīgi deklarēt savus ienākumus.

deklarācijas iesniegšana EDS

Kāds ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu samaksas termiņš?

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) samaksas termiņš ir 2024. gada 23. jūnijs. Ja IIN summa pārsniedz 640 eiro, iesniedzot deklarāciju, nodoklis automātiski tiks sadalīts trijās daļās, un katra trešdaļa no šīs summas būs jāsamaksā līdz 2024. gada 23. jūnijam, 23. jūlijam un 23. augustam.

Ja jūsu gada ienākumi pārsniedz 78100 eiro, IIN samaksas termiņš attiecīgi tiks pārcelts par vienu mēnesi – 2024. gada 24. jūlijā, 24. augustā un 24. septembrī.

Jums ir tiesības vērsties VID ar lūgumu pagarināt nodokļa samaksas termiņu, ja jūs nevarat laikus samaksāt IIN.

Minimālais IIN – 50 eiro gadā

Ja veicat uzņēmējdarbību saskaņā ar vienkāršoto shēmu un jums nav ienākumu 2023. gadā, līdz 23. jūnijam ir jāsamaksā minimālais nodoklis 50 eiro apmērā.

Minimālais IIN netiek iekasēts :

 • par pirmo gadu pēc saimnieciskās darbības reģistrēšanas un par nākamo gadu;
 • par gadu, kurā saimnieciskā darbība tiek izbeigta vai tiek pabeigts likvidācijas process.

Piemēram:

 1. Ja ar nodokli apliekamā ienākuma summa ir 150 eiro, nodoklis ir 30,00 eiro (20% no 150 eiro), bet budžetā jāpārskaita nevis 30 eiro, bet 50 eiro, t. i., minimālais nodoklis.
 2. Ja gada laikā jums bija slimības lapa B (kuru apmaksā valsts), minimālā nodokļa summa tiek samazināta par slimības dienu skaitu. Šī informācija tiek ievadīta automātiski.

Sadarbība ar Incredit

Incredit ir uzņēmums, kas veiksmīgi darbojas finanšu pakalpojumu sniegšanā Latvijas iedzīvotājiem jau 13 gadus, kuru laikā spējis kļūt par vienu no līderiem patēriņa kreditēšanas jomā, ar vairāk nekā 200 000 apmierinātu klientu.

Šo un citus interesantus un noderīgus rakstus par šībrīža aktualitātēm, kā arī vienmēr svarīgām tēmām, piedāvā uzņēmums Incredit. Ja esat nonākuši situācijā, kad nepieciešama papildu finansēšana, vajadzīgo summu vai daļu no tās varat ērti saņemt kā patēriņa kredītu, piemēram, no kompānijas Incredit piedāvāto pakalpojumu klāsta.

Pirms aizņemties, rūpīgi izvērtējiet savu finansiālo situāciju un spēju aizņēmumu laikus atdot, kā arī rūpīgi izplānojiet aizņēmuma atdošanu.Rakstā izmantotie foto avoti: www.unsplash.com


Patika raksts? Novērtē!
Reitings: 5/5 (1 balsojumi)
Vienkārši soļi, kā aizpildīt ienākumu deklarāciju
Vēlies saņemt vairāk interesantus rakstus?
SIA InCREDIT GROUP ir Rietumu Bankas meitas uzņēmums.
Speciāla atļauja patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Nr. NK-2016-018.
© 2011-2024 Incredit
Kr.Barona 130 k4, Rīga LV-1012 Visas tiesības aizsargātas